Stilbops


Stilbops auster Watanabe & Maeto, 2012 リュウキュウチビマルヒメバチ


Stilbops cavigena Kasparyan, 1984 ホオナガチビマルヒメバチ


Stilbops coeloclypeus Watanabe & Maeto, 2012 クロチビマルヒメバチ


Stilbops ezoensis Watanabe & Maeto, 2012  エゾチビマルヒメバチ


Stilbops japonicus Watanabe & Maeto, 2012  ニホンチビマルヒメバチ


Stilbops kunashiricus Kasparyan, 1999 アジアチビマルヒメバチ


Stilbops mandibularis Kasparyan, 1999 コブチビマルヒメバチ


Stilbops michinokuensis Watanabe & Maeto, 2012 ミチノクチビマルヒメバチ


Stilbops montanus Watanabe & Maeto, 2012 ミヤマチビマルヒメバチ


Stilbops orientalis Kasparyan, 1984 トウヨウチビマルヒメバチ