Epirhyssa


Epirhyssa nigristigma Uchida, 1928 ツマグロオナガバチ


Epirhyssa nitobei Uchida, 1928 ニトベオナガバチ


Epirhyssa sapporensis Uchida, 1928 サッポロオナガバチ