Pseudoshirachia


Pseudoshirakia yokohamensis (Cameron, 1910) ヨコハママダラコマユバチ